Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážení zákazníci, aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame, ako dosiahneme ich bezpečnosť, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať. 

 

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ArisCom, s. r. o., Cintorínska 207/22, 900 45 Malinovo. IČO 47448130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92504/B. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Aby sme Vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.

Súťaž

Aby ste sa mohli zúčastniť našich budúcich súťaží, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.

Marketing

Aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a o službách a obracať sa na Vás s prieskumom trhu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

a)    E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

b)    Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na našich súťažiach a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

c)     Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

 

Aký je náš oprávnený záujem?

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email, spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov: 

      prihlásením sa na newsletter       

      začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

 

Ako môžete svoj súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

      kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu

      zaslaním oznámenia na email info@ariscom.sk

      zaslaním oznámenia poštou na adresu Cintorínska 207/22, 900 45 Malinovo.

 

Komu Vaše údaje poskytujeme?

S Vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje externým dopravcom za účelom doručenia tovaru k Vám.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Údaje, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov sa uchovávajú po dobu 10 rokov. 

Kúpne zmluvy

Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

Dokumenty, týkajúce sa marketingu, sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 

Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny. 

 

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Názov: ArisCom, s. r. o. Email: info@ariscom.sk Tel. č.: 0905 410 336

 

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@ariscom.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, či nezákonne.

 

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme. Nevyužívame pri tom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 15.11.2020. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaní mailom.

 

Aké máte práva?

a)    Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b)    Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo o doplnenie.

c)     Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

          ich už nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli

          odvoláte svoj súhlas

          namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov

          spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne

          osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť

          ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

d)    Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

         nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť

         spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili

          Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

          namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e)    Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)     Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

         na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

         z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

         vytvárania zákazníckeho profilu,

 môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

         emailom na info@porcelanovazahrada.sk

         telefonicky na tel. čísle 0905 410 336

 

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým žiadosť podáte.